Od czego zależą kursy walut?

Kurs walutowy odzwierciedla relacje wymienną dwóch walut. Mówiąc prościej, jest to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie. Tworzy go wzajemne oddziaływanie na siebie sił popytu i podaży na rynku walutowym. Łatwo zaobserwować, że kursy walut w kantorze są zmienne. Od czego zatem zależą i jakie czynniki wpływają na ich kształt?

 

Popyt i podaż kursów walutowych

Popyt i podaż waluty kształtowany jest przez dwa aspekty:

  • Bilans płatniczy. To zestawienie wszystkich dokonanych transakcji w danym okresie. Bilans płatniczy dla naszego kraju publikowany jest przez NBP i na jego podstawie można określić międzynarodową pozycję inwestycyjną. Jego struktura obejmuje rachunek bieżący, kapitałowy, finansowy oraz błędy i opuszczenia. W skład bilansu płatniczego wchodzą między innymi obroty handlowe, wymiana usług, inwestycje, aktywa rezerwowe czy zadłużenie.
  • Polityka walutowa. Ma na celu zapewnić stabilność cen i niską inflację. Opiera się przede wszystkim na kontroli i kształtowaniu stóp procentowych, oddziaływaniu na dochód nominalny i stabilizowaniu kursów walutowych.

 

Czynniki, kształtujące wysokość kursów walutowych:

  • PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto. Określa dynamikę wzrostu gospodarczego, czyli zdolności społeczeństwa do produkcji dóbr i usług. Wskaźnik ten pozwala ocenić efekty pracy społeczeństwa i wartość wytworzonych dóbr i usług w danym okresie. Wzrost PKB wpływa na poprawę stanu gospodarki, wzrost kursu danej waluty oraz napływ obcego kapitału.
  • Poziom stóp procentowych. Kształtowany jest przez Bank Centralny, działający zgodnie z polityką monetarną. Ich wzrost pozwala na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu, dzięki czemu rynek krajowy staje się atrakcyjny dla kapitału zagranicznego, a popyt na walutę krajową wzrasta. Utrzymywanie niskiego poziomu stóp procentowych ma na celu pobudzenie gospodarki, ale w dłużej perspektywie prowadzi do wzrostu inflacji.
  • Inflacja, czyli tempo wzrostu cen. Szybka inflacja zmniejsza konkurencyjność produktów krajowych i zwiększa popyt na produkty zagraniczne, do kupna których niezbędna jest wymiana waluty. W konsekwencji podaż na walutę krajową rośnie. Niska inflacja z kolei przyczynia się do umocnienia waluty krajowej.
  • Stabilność polityczna. Uzależniona jest od sytuacji wewnątrz kraju, na kształt której istotny wpływ ma działalność partii politycznych, nastroje społeczne i polityka gospodarcza. Jeśli polityka gospodarcza sprzyja rozwojowi wolnego rynku, nie ogranicza go koncesjami i monopolami oraz dąży do upraszczania prawa i zmniejsza biurokracji, to kraj staje się bardzo atrakcyjny dla inwestorów.
  • Dług publiczny. Jego wzrost obniża wartość nabywczą waluty i może prowadzić do uzależnienia od obcego kapitału.

 

Trzeba pamiętać, że wszystkie wyżej wymienione czynniki należy rozpatrywać jednocześnie, ponieważ są one od siebie ściśle zależne.

Wszystkich, zainteresowanych transakcjami skupu i sprzedaży walut – euro, dolarów, franków i in. – zachęcamy do zapoznania się z naszymi kursami. Kursy walut zawarte na stronie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Aby uzyskać aktualne informacje, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z siedzibą naszego kantoru w Warszawie Śródmieściu.

Aktualne hurtowe kursy w polskich złotych(od 3000 PLN):


Kupno Sprzedaż
USD Dolar USA 4.54 4.565
EUR Euro UE 4.66 4.68
GBP Funt W.BRYTANIA 5.48 5.52
CHF Frank SZWAJCARIA 4.81 4.85
Data aktualizacji: 13.08.2022 10:27
Nasza oferta przewiduje również możliwość indywidualnego negocjowania kursów. Jesteśmy tanim kantorem – tanim, w dobrym tego słowa znaczeniu.
WIĘCEJ